Положення про Президію

Положення про президію Львівської обласної ради

 1. Президія Львівської обласної ради (далі – президія ради) утворюється радою на строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.
 2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва обласної ради з депутатським корпусом.
 3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації сесії обласної ради з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Львівській області.
 4. До складу президії ради входять: голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських фракцій і груп.
 5. Голова обласної ради організовує роботу президії ради.
 6. Засідання президії ради скликає голова ради в міру потреби, але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засіданнях президії ради можуть бути присутніми інші депутати з правом дорадчого голосу.
 7. Головує на засіданні президії ради голова ради або за його дорученням один із заступників.
 8. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії підписує особа, яка головує на засіданні.
 9. Президія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, які належать до її відання, ухвалюються більшістю голосів від загального складу президії.
 10. Забезпечує роботу президії ради виконавчий апарат ради.
 11. Президія ради:

1) готує пропозиції про скликання ради; повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, а також щодо питань, які вносяться на розгляд ради, та прийняті з них рішення; обговорює внесені в установленому регламентом ради порядку питання, що плануються на розгляд пленарних засідань ради, і дає рекомендації щодо внесення їх до порядку денного сесії;
2) здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
3) доповідає раді про стан справ на території області та з інших важливих питань, а також про прийняті президією рішення, щорічно інформує раду про свою діяльність;
4) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов’язані із звільненням депутатів, згідно із законодавством, від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах та виборчих округах; сприяє депутатам у проведенні особистого прийому громадян; узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, внесені на сесії ради; вносить на сесійні засідання ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
5) організовує співпрацю обласної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, самодіяльними об’єднаннями і формуваннями громадян у розв'язанні проблем територіальних громад;
6) сприяє розвиткові гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній діяльності;
7) предметом розгляду на засіданнях президії можуть бути також листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій після попереднього розгляду постійними комісіями;
8) організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, у тому числі прийнятих за запитами депутатів, пропозиціями та критичними зауваженнями, висловленими депутатами на сесіях ради;
9) здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою;
10) розглядає питання політичної та соціально-економічної ситуації в області, напрацьовує пропозиції і рекомендації раді та голові ради;
11) ухвалює попередні рішення про вступ ради в асоціації, об’єднання та пропонує ці питання на розгляд сесії ради.
12. Президія ради не вправі ухвалювати рішення з питань, які потребують попереднього розгляду відповідних постійних комісій.
13. Порядок проведення засідань президії ради аналогічний до порядку проведення постійних комісій ради.