Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом конкурсу ЄМК (ЦМК) КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня" (м.Львів, вул.Пекарська, 11а)

05.09.2017
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради інформує про приватизацію способом конкурсу ЄМК (ЦМК) КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня" (м.Львів, вул.Пекарська, 11а)

Відомості про об’єкт: Майно підприємства знаходиться за адресою м. Львів, вул. Пекарська, 11а. Основні засоби на дату оцінки: будівля друкарні літ. А-5 загальною площею 2058,0 кв.м, склад літ. В-1 загальною площею 45,5 кв.м, трансформаторна літ. Г-1 загальною площею 11,7 кв.м, ниткошвейна машина БНШ-6, тигельна машина БПП-75, комп’ютер Самсунг, принтер НР, сейф ШО-8 (детальніший опис основних засобів – у відповідних розділах цього звіту).  Земельна ділянка в натурі не виділена

 

2013

2014

2015

2016

Актив

 

 

 

 

Основні засоби

первісна вартість

знос

 

441,7

410,9

 

439,0

409,8

 

435,6

409,0

 

376,3

354,4

Інші необоротні активи

 

 

 

 

Запаси

20,5

22,5

35,4

42,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

49,6

29,5

24,5

26,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

10,9

10,9

 

1,8

Гроші та їх еквіваленти

0,1

 

21,6

13,8

Баланс

220,0

181,4

176,2

73,9

Пасив

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

193,9

193,9

193,9

193,9

Додатковий капітал

39,1

39,1

39,1

39,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-84,9

-77,4

-69,1

-59,1

Поточна кредиторська заборгованість за

короткострокові кредити банків

товари, роботи, послуги

розрахунки з бюджетом

розрахунки зі страхування

розрахунки з оплати праці

доходи майбутніх періодів

 

 

23,4

22,0

3,6

23,8

 

 

8,7

4,6

4,1

8,4

 

 

10,3

2,0

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

Баланс

220,9

181,4

176,2

173,9

Чистий прибуток (збиток)

6,1

4,4

10,0

6,8

Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: м.Львів, вул.Пекарська, 11а.

Початкова ціна продажу об’єкта: 20913480,00 грн. у т.ч. ПДВ 3485580,00 грн.

Умови продажу :

-      найвища запропонована ціна;

-      погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

-      забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

-      об’єкт не підлягає відчуженню та передачі в оренду іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;

-      виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

-      виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

-      виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

-      утримання об’єкта в належному технічному та санітарному стані;

-      забезпечення впорядкування території об’єкта та прилеглої до нього території;

-      здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об’єкта;

-      здійснення покупцем реєстрації нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта;

-      протягом одного року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний здійснити необхідні заходи щодо перереєстрації або вилучення об’єкту з державного реєстру підприємств України, у тому числі анулювання печаток та штампів;

-      не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов;

-      покупець стає правонаступником КП ЛОР "Львівська обласна книжкова друкарня";

-      у разі порушення покупцем зобов’язань щодо скорочення існуючих робочих місць, термінів оплати за придбаний об’єкт, розміру та строку внесення інвестицій, встановлюється відповідальність відповідно до вимог діючого законодавства;

-          оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством. Засоби платежу: перерахунок грошових коштів в національній валюті на рахунок продавця.

Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинна подати:

-          заяву про приватизацію встановленого взірця;

-          документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

-          квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

-          документ про внесення грошових коштів (застави) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта;

-          декларацію про доходи за минулий рік – для покупців - фізичних осіб;

-          нотаріально посвідчені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;

-          конкурсні пропозиції щодо приватизації об’єкта.

Порядок розрахунків за придбаний об'єкт:

Покупець зобов'язаний сплатити всю суму за придбаний об'єкт протягом 30 календарних днів з дати укладення  договору купівлі-продажу.

Умови розрахунку за об'єкт:  для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Реєстраційний внесок за подання заяви на участь в конкурсі в сумі 17 грн. в т.ч. ПДВ та  застава в сумі 2091348,00 грн. в т.ч. ПДВ перераховуються управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради  на п/р 37320013002609 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 25255072.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в конкурсі – сім днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться 20.09.2017 за адресою: 79008 м. Львів, вул.Винниченка, 14

Адреса служби по організації аукціону: 79008, м.Львів, вул.Винниченка, 14.

Довідки за тел: (032) 299-98-52, 299-98-58, 299-98-59.